Mes, UAB „Martyno technika“, kuri randasi adresu Karaliaus Mindaugo pr. 52 Kaunas, rūpinamės savo kliento, el. parduotuvės www.martynotechnika.lt naudotojo duomenų saugumu ir privatumu.

Ši privatumo politika pateikia informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko ir saugo Jūsų duomenis, naudojantis el. parduotuve.

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą, susijusį su Jūsų naudojimosi el. parduotuve, nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1. Sąvokos

1.1. Asmens duomenys – tai informacija pagal kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:


- Pirkėjo vardas ir pavardė;

- Prekes atsiimančio asmens vardas ir pavardė;

- Pirkėjo kontaktiniai duomenys - elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir adresas;

- Pirkėjo pristatymo duomenys - adresas, kuriuo bus pristatomos prekės ar kitas Pirkėjo pasirinktas būdas prekių pristatymui/atsiėmimui;

- Pirkėjo pasirinktas mokėjimo būdas ir įvesti mokėjimo duomenys;

- Pirkėjo el. parduotuvėje atliktų užsakymų istorija;

- IP adresas;

- Pirkėjo suteikti tinklo ir vietos duomenys;

- Pirkėjo užklausų ir nusiskundimų istorija;

- Kiti viešai prieinami duomenys, kuriais pirkėjas pasidalino lankydamasis el. parduotuvėje.


1.2. Asmens duomenų tvarkymas - tai bet kokia su asmens duomenimis susijusi atliekama operacija (tokią kaip - informacijos rinkimas, redagavimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, užklausų pateikimas, archyvavimas ir pan.).

1.3. Duomenų valdytojas - UAB „Martyno technika“, kuri randasi adresu Karaliaus Mindaugo pr. 52 Kaunas.

1.4. Duomenų subjektas - bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Bendrovė.

1.5. Elektroninė parduotuvė - www.martynotechnika.lt.


2.   Asmens duomenų tvarkymas naudojantis ir lankantis el. parduotuve.

2.1. Pateikdamas duomenis Bendrovei, Duomenų subjektas sutinka, kad Asmens duomenys būtų naudojami Bendrovei siekiant užtikrinti el. parduotuvės funkcionavimą Duomenų subjekto pageidaujamais tikslais.

2.2. Asmens duomenis Bendrovė tvarko šiais pagrindais:


- Bendrovė gauna aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tokiu būdu, t.y. Jums sukūrus Naudotojo paskyrą;

- Jūs atliekate užsakymą el. parduotuvėje, kuris priimamas ir vykdomas, tokiu būdu sudarant sutartį su Jumis ir ją vykdant;

- Tais atvejais kai Bendrovė turi tvarkyti Jūsų duomenis turėdama teisinę pareigą;

- Yra įgyvendinami Bendrovės teisėti interesai. Mes tvarkysime Jūsų Asmens duomenis, tik turėdami teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos.


2.3. Bendrovė Jūsų duomenis tvarko šiais tikslais:


- Efektyviam, optimaliam, patogiam el. parduotuvės funkcionavimui;

- Siekiant užtikrinti sklandų el. parduotuvės administravimą;

- Jūsų paskyros registravimui ir palaikymui;

- Tinkamam Jūsų užsakytų paslaugų suteikimui;

- Siekiant Jums pateikti aktualią informaciją, atsakyti į rūpimus klausimus, užklausas;

- Vykdant statistinę ir kitą analizę, skirtą tobulinti el. parduotuvės veiklą ir Jūsų patirtį ja naudojantis;

- Lankantis el. parduotuvėje, Bendrovė gali tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, Šie Asmens duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Naudotojo sutikimo pagrindu.

- Kitiems tikslams, kurie nurodomi Jūsų duomenų pateikimo metu.


3. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims.

3.1. Įsipareigojame laikytis konfidencialumo Jūsų Asmens duomenų atžvilgiu. Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tuo atveju, jei to reikia sudaryti ir vykdyti sutarčiai duomenų subjekto naudai, ar esant kitoms teisinėms priežastims.

3.2. Bendrovė gali pateikti Asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, teikiantiems Bendrovei paslaugas ir tvarkantiems asmens duomenis Bendrovės vardu. Bendrovės pasirinkti Asmens duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti Bendrovės ir paslaugų tiekėjo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Užtikriname Jus, kad Bendrovė bendradarbiauja tik su tokiais duomenų tvarkytojais, kurie garantuoja tinkamas priemones (organizacines ir technines) Asmens duomenų tvarkymui ir užtikrina Asmens duomenų tvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus.

3.3. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.


4. Asmens duomenų saugojimo terminas.

4.1. Jūsų asmens duomenis saugome tokį laikotarpį, kuris yra būtinas privatumo politikoje numatytų tikslų įgyvendinimui.

4.2. Jei el. parduotuvėje turimoje Naudotojo paskyroje nebūnate aktyvus 2 metus, Jūsų asmens duomenys yra ištrinami.

4.3. Jūs galite pareikalauti, kad Jūsų paskyra el. parduotuvėje būtų panaikinta.


5. Nepilnamečių Asmens duomenys.

5.1. Mes rūpinamės nepilnamečių privatumo apsauga. Informuojame, kad mūsų el. parduotuvė nėra pritaikytos asmenims, jaunesniems nei 18 metų amžiaus.

5.2. Asmenys, jaunesni negu 18 metų, negali teikti jokių Asmens duomenų el. parduotuvėje.

5.3. Jei asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, norėdamas naudotis el. parduotuve, prieš pateikiant Asmens duomenis, privalo turėti bent vieno iš teisėtų atstovų (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.


6. Duomenų subjektų teisės.

6.1. Būdamas Duomenų subjektu, turite šias Duomenų subjekto teises:

6.1.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą („teisė žinoti”).

6.1.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis („teisė susipažinti”).

6.1.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis („teisė ištaisyti”).

6.1.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma panaikinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, kai tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

6.1.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą („teisė apriboti”).

6.1.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

6.1.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms bei laisvėms.

6.1.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą.

6.1.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

6.2. Siekdami įgyvendinti savo teises, galite pateikti mums paklausimą ar prašymą raštu: info@martynotechnika.lt. Gavę tokio pobūdžio prašymą ar paklausimą, galime paprašyti Jūsų užpildyti reikiamas formas, pateikti notariškai patvirtintą Jūsų asmens dokumento kopiją, kuri reikalinga įsitikinti Jūsų tapatybe, siekiant išvengti Asmens duomenų atskleidimo.

6.3. Po Jūsų prašymo ar paklausimo dėl Asmens duomenų tvarkymo gavimo, Mes įsipareigojame ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos pateikti Jums atsakymą ir atlikti prašyme nurodytus veiksmus arba informuoti Jus, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

6.4. Jei Asmens duomenys, Jums paprašius yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, atpažinti trikdžius, spręsti ginčus, laikytis susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

6.5. Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Visą reikiamą informaciją ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos žiniatinklio tinklalapyje www.ada.lt.


7. Slapukų politika.

7.1. El. parduotuvėje gali būti naudojami slapukai ir kitos sekimo technologijos. Slapukų pagalba, el. parduotuvė gali tam tikrą laiką „prisiminti“ Jūsų veiksmus ir pasirinkimus naršant el. parduotuvėje (pvz., registracijos duomenis, Jūsų parinkties kalbą ir kitas rodymo parinktis).

7.2. Naudojame slapukus ir kitas sekimo technologijas saugumui, ilgalaikiai analizei arba trumpalaikio seanso analizei.

7.3. Galite kontroliuoti slapukus el. parduotuvėje. Turite teisę pasirinkti, ar norite priimti Mūsų slapukus ir kitas naudojamas sekimo technologijas, ar norite slapukus išjungti visiškai, ar tik tam tikrus.

7.4. Daugiau bendros informacijos apie slapukų naudojimą galite rasti AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html. Pasirinkus išjungti visus ar tam tikrus slapukus el. parduotuvėje, tai gali įtakoti el. parduotuvės veikimą, sulėtinti veikimo greitį, apriboti tam tikrų funkcijų prieinamumą. Taip pat, Jums kaskart lankantis el. parduotuvėje reikės iš naujo nustatyti tam tikras parinktis.

7.5. El. parduotuvės naudojami slapukai:

1. Slapuko tipas - Griežtai privalomas slapukas.


8. Baigiamosios nuostatos.

8.1 Informuojame, kad Mūsų el. parduotuvėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius, kuriems nėra taikoma ši privatumo politika. Prašome atidžiai susipažinti ir įvertinti šių tinklalapių privatumo politiką prieš pateikiant savo Asmens duomenis.

8.2. Esant poreikiui, atsižvelgdami į Mūsų taikomas Asmens duomenų apsaugos priemones, galime atnaujinti ir pakeisti šią Privatumo politiką. Apie Jums taikomus Privatumo politikos pokyčius būsite informuoti komunikacijos priemonėmis.